Ustawy, przepisy, ulgi

Strona główna Działalność Ustawy, przepisy, ulgi

NIEPEŁNOSPRAWNI - podstawowe uprawnienia i ulgi

Warszawa. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.

W urzędzie

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością w instytucjach i urzędach publicznych oraz w sklepach (Dz. U. z 1998 r., nr 64, póz. 414 z póĽn. zm.)

Ulgi PKS i PKP

Wszystkie poniższe ulgi obowiązują tylko w 2 klasie pociągów. Ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity, EuroNight i InterCity oraz w komunikacji autobusowej przyspieszonej, pospiesznej i ekspresowej (Dz. U. z 1992 r, nr 54, póz. 254 z póĽn. zm.).

Dzieci i młodzież niepełnosprawna, ich rodzice lub opiekunowie (tylko jeśli towarzyszą w podróży dziecku) mają prawo do:
- 78% ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, i z powrotem.

Korzystający z ulgowych przejazdów, są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność:

 • 1) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczającej do szkoły:
  • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
  • legitymacja Polskiego Związku Głuchych,
  • legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
  • legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
  • duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - do momentu utraty terminu ważności (wzór Mz/L-1b),
  • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
  • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
  • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.

  Dokumenty te nie są wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności.

  UWAGA! Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej (Dz. U. z 2002 r, nr 1018, póz. 674 z póĽn. zm.).

 • 2) rodzice lub opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub/i PKS na podstawie wymienionych powyżej dokumentów.

W innych relacjach niż określone powyżej dzieci niepełnosprawne mają odpowiednio prawo do następujących ulg:
- w wieku do ukończenia 4 lat korzystają z bezpłatnych przejazdów w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, np. książeczki zdrowia dziecka.

UWAGA! Opiekunowie osób niepełnosprawnych posiadający uprawnienie do bezpłatnych przejazdów muszą przed rozpoczęciem podróży zgłosić się do kasy biletowej, by odebrać ulgowy bilet.

1 lipca 2002 r.

Dziś opiekun dziecka niepełnosprawnego może korzystać z ulgi podróżując z dzieckiem np. do szkoły, ośrodka szkolno-wychowawczego itp. Natomiast wracając - czyli jadąc już bez dziecka - opiekun nie może skorzystać z ulgi. Proponowana zmiana polega na powrocie do poprzedniej regulacji, kiedy to opiekunowie korzystali z ulg zarówno w trakcie podróży z dzieckiem jak i wracając - już bez dziecka. Obecne ulgi dotyczą podróży w wyznaczonych kategoriach pociągów z wyłączeniem podróży pociągami EuroCity, EuroNight i InterCity w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Z ulg można tez korzystać tylko w autobusach w komunikacji zwykłej. Nowelizacja rozszerza katalog kategorii pociągów i autobusów, w których obowiązywały by ulgi dla poszczególnych grup osób. Można będzie korzystać z ulgowych biletach w pociągach ekspresowych oraz autobusach przyspieszonych a także podróżując pociągami Euro-City i InterCity w komunikacji krajowej.

UPRAWNIENIA RODZICÓW

Urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownica (lub pracownik) zatrudniona co najmniej 6 miesięcy - do tego okresu wlicza się także wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia (także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bez względu na przerwy między nimi i wymiar czasu pracy.

Urlop wychowawczy może trwać najwyżej 3 lata. Można go wykorzystać w czterech częściach, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat.

Matka dziecka niepełnosprawnego może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Warunkiem jest przedstawienie pracodawcy wydanego przez powiatowy zespół orzekający o niepełnosprawności orzeczenia o stanie zdrowia dziecka.

Wybrane świadczenia przysługujące matkom wychowującym dzieci niepełnosprawne

Zasiłek stały (Ustawa o pomocy społecznej, Dz. U. z 1998 r, nr 64, póz. 414 z póĽn. zm.) - przysługuje osobie zdolnej do pracy, niepracującej ze względu na konieczność opiekowania się dzieckiem wymagającym stałej opieki, uniemożliwiającej podjęcie zatrudnienia. Warunki uzyskania zasiłku stałego:

 • dochód rodziny nie przekracza kwoty 1,5-krotnego kryterium dochodowego,
 • dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniem konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Zasiłek ten przysługuje także osobie opiekującej się dzieckiem pełnoletnim.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
 • osoba sprawująca opiekę trzymuje zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne,
 • w razie zbiegu z prawem do renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego, emerytury lub renty, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Wysokość zasiłku od l czerwca 2001 r. : 406 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny (Dz. U. z 1998 r, nr 102, póz. 651 z póĽn. zm.) - przysługuje m.in. :

 • dziecku w wieku do 16 lat w wypadku uznania go za niepełnosprawne,
 • osobie powyżej 16 lat, jeśli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również gdy jest niepełnosprawna co najmniej w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała przed 16. rokiem życia lub przed 20. rokiem życia (w przypadku osoby uczącej się).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyjątkiem osób, za których pobyt rodzina ponosi odpłatność. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje za miesiące, w których osoba uprawniona do zasiłku nie przebywała w placówce, co najmniej przez dwa tygodnie,
 • osobie przebywającej w zakładzie karnym lub poprawczym.

Wysokość zasiłku od l czerwca 2001 r. : 135,96 zł.

Wcześniejsze emerytury

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r, nr 162, póz. 1118[/b] z późn. zm.) nie przewiduje możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Wyjątek: Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, które:

 • 1) do końca 1998 r. spełniały łącznie następujące warunki:
  • miały ustalone prawo do zasiłku stałego, a ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne,
  • w dniu l stycznia 1999 r. ukończyły co najmniej 45 lat,
  • mają okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący co najmniej 20 lat.
 • 2) do końca 1998 r. spełniały warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale nie złożyły odpowiedniego wniosku.

Przygotowanie materiałów do tekstu: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Joanna Figura, Anna Masny, Ewa ¦liwińska (Biuro Porad Obywatelskich, 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3, tel. (0*22) 828 12 95). Konsultacje: Związek Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich.

POZNAJ SWOJE PRAWA

Informacja Prawna i Adresowa dla Osób Indywidualnych

"Poznaj swoje prawa" to nowoczesny system informacji dla osób indywidualnych, w ramach którego powstają materiały socjalno-prawne w formie broszur, plakatów, informacji w Telegazecie, artykułów prasowych, strony www w Internecie, które:

 • zapewniają osobom indywidualnym szeroko dostępną, bezpłatną informację o uprawnieniach poszczególnych grup oraz instytucjach, które niosą pomoc,
 • swoim zakresem obejmują szeroko rozumianą pomoc społeczną, najczęstsze problemy społeczne, np. niepełnosprawność, starość, bezrobocie, bezdomność,
 • przybliżają inne ważne tematy, np. prawa i obowiązki pacjentów, kontakty obywatela z urzędem, samotne wychowywanie dzieci, prawo do służby zastępczej,
 • propagują aktywność w zapobieganiu o swoje prawa i samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • ułatwiają pracę socjalną, upowszechniają praktyczną wiedzę prawną.

Broszury składają się z dwóch części:

 • prawno-informacyjnej, omawiającej uprawnienia związane z danym problemem, która jest przygotowywana przez specjalistę w danej dziedzinie,
 • adresowej, podającej listę instytucji i organizacji, które niosą pomoc w związku z omawianym problemem.

Broszury powstają w dwóch wersjach:

 • ogólnopolskiej - jednakowej dla całego kraju,
 • lokalnych (aktualnie głównie warszawskich) - podającej również dane adresowe.

Materiały "Poznaj swoje prawa" dostępne są:

 • W Internecie, w ogólnopolskiej Telegazecie - Program II TVP, strony 175-199,
 • w biurach porad obywatelskich,
 • w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach (w tym np. w kilkudziesięciu powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej) na terenie całego kraju,
 • w 32 punktach informacyjnych BUSOLA w Warszawie, gdzie eksponowane są na specjalnie zaprojektowanych stojakach,
 • w ogólnopolskim magazynie dla osób niepełnosprawnych "Integracja" oraz w innych czasopismach, np. : "Bardziej Kochani", "Nadzieja", "Tu jesteśmy",
 • w warszawskich gazetach lokalnych, m.in.: "Nowej Gazecie Praskiej", "Olszynce", "Południu. Głosie Ursynowa i Mokotowa", "Sednie".

Wydawcą i dystrybutorem serii "Poznaj swoje prawa" jest:

Stowarzyszenie Klon/Jawor
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
tel. (0-22) 828-91-28 w. 130, fax (0-22) 828-91-29
www.klon.org.pl
e-mail: klon@klon.org.pl

OdwiedĹş nasz profil na

pop Styczeń 2007 nast
Po W S C P S N
Twoja przegladarka musi obslugiwac JavaScript by zobaczyć ten kalendarz.

Jesli chcesz otrzymywac aktualne informacje, wpisz ponizej swoj adres e-mail.